Je chemická impregnácia potrebná?

Chemická impregnácia dreva a vplyv na konštrukciu strechy a okolité prostredie

Na Slovensku je chemická impregnácia bežnou vecou. To ale neznamená, že všetky drevené prvky Vášho domu ňou majú byť ošetrené. Čo raz viac investorov má pocit že drevo má byť ,,zelené alebo hnedé“. Ak sa pozrieme na historické drevené budovy – krovy kostolov, hradov zámkov a pod., všimneme si, že žiadne z týchto budov chemickú impregnáciu nepoznalo a stoja neporušené dodnes. 

Z pohľadu ochrany DIN 68800-2:2012 sa stavebné drevo rozdeľuje do 5 kategórii, pričom strešná konštrukcia patrí do chemicky najmenej zaťaženej – GK0

GK 0 – Žiadna potrebná ochrana
Podmienky:
– Drevo je v dostatočnej vzdialenosti od zeme, žiadny kontakt s vodou
– Drevo sa nachádza pod strechou (nie je vystavené poveternostným podmienkam – krov)
Opatrenia:
– Vonkajšie stavebné časti sú zakryté difúzne otvoreným materiálom Sd ≤ 0,3 m
– Vzduchotesná vrstva musí brániť vnikaniu vlhkosti do konštrukcie
– Okolitá vzdušná vlhkosť max. 85%  Vodorovné latovanie a kontralaty sa zatrieďujú do GK 0!

 

Vplyv na konštrukciu strechy

impregnacia drevo

Vo väčšine prípadov je drevo privezené priamo na stavbu. To ale obsahuje vysokú vlhkosť (>30%) a po nanesení sa impregnant nemôže dostať do štruktúry dreva a zostáva len na povrchu. Takáto impregnácia je však neúčinná. Ak pred zakrytím strechy krytinou dôjde k  zrážkam, impregnant sa z dreva vymýva  do okolitého prostredia, čím ho kontaminuje. Voda vďaka impregantu zmení svoje povrchové napätie, čo môže mať za následok pretekanie cez fóliu.

 

Vplyv na zdravie a životné prostredie
Obal štandardného impregantu

  • Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití
  • Spôsobuje popáleniny/ poleptanie
  • Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
  • Noste vhodný ochranný odev, rukavice
  • Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

 

Záver

  1. Impregnované drevo je pri likvidácii považované za nebezpečný odpad
  2. Toxický pre ľudí a organizmy
  3. Väčšina impregnovaných konštrukcii je neúčinná kvôli vlhkosti dreva
  4. Môže spôsobiť pretekanie vody cez fóliu
  5. Navyšuje Vaše náklady

 

Z vlastných skúseností Vám odporúčame – Rozumné je NEIMPREGNOVAŤ!